Reklama

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Čumil s.r.o. ako prevádzkovateľ www.cumil.tv (ďalej len Prevádzkovateľ) rešpektuje vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje vaše práva na ochranu vašich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou. Prevádzkovateľ sídli v Slovenskej republike a podlieha európskym zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov spoločnosťou Čumil s.r.o.

Rozsah a prijatie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní údajov vykonávané Prevádzkovateľom, kde Prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracovania (Prevádzkovateľ vystupuje ako správca údajov). Poskytuje tiež informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonáva v mene používateľov na základe ich pokynov (používateľ ako správca údajov a Prevádzkovateľ ako spracovateľ údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako osobu, ako e-mailová adresa, adresa, alebo telefónne číslo atď. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim užívateľom. Prosíme, nepoužívajte webové stránky ani naše služby, ak nesúhlasíte s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané. Spracúvame najmä nasledovné osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade ak vyplníte Vaše údaje do registračného formulára pre založenie užívateľského konta a tieto údaje odošlete (ak Vám táto možnosť bola sprístupnená);

Osobné údaje nám poskytujete v prípade ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemôžeme reagovať na Váš podnet, či žiadosť, alebo nemôžeme vytvoriť užívateľské konto, ktoré vzniká odoslaním registračného formulára.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Prevádzkovateľ sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám, alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných, alebo nepravdivých Osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu

Prevádzkovateľ môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky ktoré uvidíte, alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • údaje o Vašom používaní Portálu;
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov, alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru, alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej, alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania webových stránok s prihláseným užívateľským kontom (ak Vám táto možnosť bola sprístupnená).

Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Prevádzkovateľ môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

 • údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán (ak Vám táto možnosť bola sprístupnená). V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu nám tieto Osobné údaje poskytne prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook).

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od užívateľov. Minimálny rozsah získaných osobných údajov pri registrácii (ak Vám táto možnosť bola sprístupnená) je emailová adresa. Užívateľ môže poskytnúť aj ďalšie údaje, ktoré nie sú povinnými údajmi k registrácii na portáli (prezývka, pohlavie a dátum narodenia, meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, štát, telefonický kontakt, …).

Zhromažďujeme a spracovávame údaje, ktoré zdieľate pri kontakte s nami a údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní našich služieb.

Keď používate naše webové stránky a komunikujete s nami prostredníctvom emailu, používame cookies a ďalšie technológie sledovania, aby sme optimalizovali vašu používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami. Pre viac informácií o tom, ako tieto technológie fungujú a aké sú vaše práva v tomto kontexte, si prosím prečítajte informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania.

V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie o vás aj z iných zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť agregátory údajov tretích strán, naši marketingoví partneri, verejné zdroje, alebo sociálne siete tretích strán.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

Verejné orgány

Polícia a iné orgány môžu Prevádzkovateľa požiadať o vaše osobné údaje. Tieto údaje zdieľame iba v prípadoch, kedy je to vyžadované zákonom a je to pre Prevádzkovateľa záväzné.

Partneri, subdodávatelia a prepojené spoločnosti

Prevádzkovateľ spolupracuje so subdodávateľmi pri spracovaní osobných údajov a môže v tomto ohľade exportovať vaše osobné údaje. Pri používaní služieb subdodávateľov, uzatvára Poskytovateľ so subdodávateľmi dohodu o spracovaní údajov (DPA), s cieľom chrániť vaše práva na súkromie a naplniť svoje záväzky voči užívateľom. U subdodávateľov, nachádzajúcich sa mimo EÚ, Poskytovateľ zabezpečuje právne podklady pre takéto medzinárodné prevody vo vašom mene, alebo v mene svojich Zákazníkov, pričom sa opierame o Štít pre ochranu osobných údajov (US Shield), alebo na použitie modelových doložiek EÚ.

Implementujeme také náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby vaše osobné údaje boli spracované v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa bezpečnosti a súkromia. Rovnaké požiadavky aplikujeme na našich subdodávateľov.

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Prevádzkovateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov užívateľov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Prevádzkovateľ udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému, alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate, či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom užívateľov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou, alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje návštevníkov a užívateľov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Doba spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe návštevy webovej stránky po dobu 1 roka od uskutočnenia návštevy.

Doba spracúvania osobných údajov užívateľov služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe dobrovoľnej registrácie na portáli (ak Vám táto možnosť bola sprístupnená) do doby trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúci 1 rok z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa.

Súhlas udelený užívateľmi služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa

Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, bude doba spracúvania doba trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúci 1 rok z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa, alebo dovtedy, kým súhlas užívateľ neodvolá pred uplynutím uvedenej lehoty.

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, alebo e-mailom,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany Prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľov a to poštou, alebo e-mailom,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov; požiadať o vymazanie údajov môžete poštou, alebo e-mailom
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov, alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok; požiadať o získanie svojich údajov môžete poštou, alebo e-mailom
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Otázky a kontakty

Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím emailom.

info@cumil.tv

Úpravy tohto Vyhlásenia

Ak dôjde k úprave tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, tu uverejníme revidované vyhlásenie s aktualizovaným dátumom úpravy. Odporúčame vám, aby ste si toto Vyhlásenie pravidelne prezerali. O významných zmenách v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, vás môžeme informovať aj pomocou iných prostriedkov, ako je odoslanie e-mailu, alebo uverejnenie oznámenia na našej webovej stránke, alebo na stránkach sociálnych médií a to pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť.

Posledná aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov prebehla 1.6.2023.

Ak máte akékoľvek otázky, adresujte nám ich na email: info@cumil.tv