Podmienky používania

Všeobecné pravidlá a podmienky používania

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Videoportál Čumil dostupný na internetovej adrese www.cumil.tv je verejne dostupný internetový portál, ktorý poskytuje svoje služby fyzickým, alebo právnickým osobám (ďalej len ako „Čumil“).

1.2  Prevádzkovateľom Čumila je spoločnosť Čumil s.r.o. so sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 47 988 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 38137/N (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

1.3  Používateľom je každá osoba, ktorá využije služby Čumila návštevou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom (ďalej len ako „používateľ“).

1.4  Registrovaným používateľom je každá osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla vyplniť a odoslať registračný formulár (ďalej len ako „registrovaný používateľ).

1.5  Tieto všeobecné pravidlá a podmienky používania sú chápané, ako právne záväzná zmluva medzi používateľom a prevádzkovateľom o používaní Čumila (ďalej len ako „pravidlá“).

2. Akceptácia pravidiel

2.1  Používaním Čumila vyjadruje každý používateľ svoj súhlas s pravidlami a tiež vyhlasuje, že rozumie celému zneniu pravidiel. Ak je používateľ maloletý, tak za vyjadrenie súhlasu s pravidlami zodpovedá jeho zákonný zástupca.

2.2  V prípade, ak používateľ s pravidlami nesúhlasí, nesmie Čumila používať a musí z neho okamžite odísť.

3. Práva a povinnosti používateľa

3.1  Každý používateľ, alebo zákonný zástupca používateľa Čumila si je vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti pri používaní Čumila a je povinný za každej situácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. Ide hlavne o trestný zákon, autorský zákon, zákon o reklame, zákon o ochrane osobných údajov a tiež o všetky ostatné zákony.

3.2  Každý používateľ, ktorý vyjadril súhlas s pravidlami má právo používať Čumila a všetky jeho momentálne dostupné možnosti.

3.3  Každý používateľ má právo rozšíriť svoje možnosti používania Čumila registráciou na registrovaného používateľa. Pri registrácii je používateľ povinný uviesť svoje pravdivé údaje, ktoré budú slúžiť na identifikáciu používateľa a na komunikáciu medzi používateľom a prevádzkovateľom. Zaregistrovaním sa dáva používateľ prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. Používateľ má prísne zakázané vytvárať duplicitné registrácie.

3.4  Každý registrovaný používateľ je oprávnený na Čumila nahrávať videá, upravovať svoje videá, vytvárať playlisty, upravovať svoje playlisty, komentovať videá, odpovedať na komentáre, hodnotiť videá, evidovať si obľúbené videá, prezerať si históriu naposledy prehrávaných videí, posielať krátke interné správy iným registrovaným používateľom a taktiež kedykoľvek si zrušiť svoj účet.

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

4.1  Prevádzkovateľ má právo upraviť všetky informácie o videu tak, aby čo najvýstižnejšie popisovali dané video. Taktiež si vyhradzuje právo kedykoľvek zmazať ľubovoľné video, pri ktorom má dôvodné podozrenie, že porušuje pravidlá.

4.2  Prevádzkovateľ má právo upraviť všetky informácie o playliste tak, aby čo najvýstižnejšie popisovali daný playlist. Taktiež si vyhradzuje právo kedykoľvek zmazať ľubovoľný playlist, pri ktorom má dôvodné podozrenie, že porušuje pravidlá.

4.3  Prevádzkovateľ je oprávnený cenzurovať, zablokovať, alebo zmazať ľubovoľný komentár, pri ktorom má dôvodné podozrenie, že porušuje pravidlá.

4.4  Prevádzkovateľ je oprávnený napomenúť používateľa, alebo mu dočasne, či trvalo obmedziť niektoré funkcie používania Čumila v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že daný používateľ porušuje pravidlá. Ak bude porušenie pravidiel používateľom závažné, alebo sa porušovanie pravidiel bude u daného používateľa opakovať, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek takéhoto používateľa zmazať.

5. Obsah a autorské práva

5.1  Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah zobrazený na Čumilovi, ktorý bol nahraný, alebo zverejnený používateľmi. Ide hlavne o videá, playlisty, obrázky, komentáre a správy používateľov.

5.2  Používateľ si uvedomuje a vyjadruje súhlas s tým, že výhradne zodpovedá za všetok obsah, ktorý na Čumila nahrá, alebo zverejní a taktiež za právne dôsledky z toho vyplývajúce.

5.3  Používateľ zaručuje, že pre nahrávaný, alebo zverejňovaný obsah vlastní všetky potrebné autorské práva, licencie, ochranné známky, prípadne súhlasy potrebné na to, aby mohol prevádzkovateľ zaradiť tento obsah do používania na Čumilovi. Taktiež používateľ zaručuje, že ich bude vlastniť aj počas celej doby, kedy bude tento obsah na Čumilovi používaný, v opačnom prípade musí používateľ daný obsah prevádzkovateľovi bezodkladne nahlásiť na vymazanie.

5.4  Používateľ je povinný zadávať všetky nadpisy, popisy a označujúce tagy v slovenskom jazyku, s použitím diakritiky a bez gramatických chýb.

5.5  Používateľ má prísne zakázané nahrávať, alebo zverejňovať všetok obsah, ktorý by mohol v akejkoľvek miere podporovať, alebo propagovať omamné a návykové látky, násilie a nenávisť, vulgárne vyjadrovanie, pornografiu, rasizmus a neznášanlivosť na základe národnosti, pohlavia, náboženstva, alebo príslušnosti k akejkoľvek skupine, prípadne vyvolávať pobúrenie, či znechutenie. Ďalej nesmie tento obsah porušovať autorské práva, duševné vlastníctvo, práva tretích strán, všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, alebo akékoľvek dobré mravy. Tento obsah tiež nesmie byť duplicitný a nekvalitný.

5.6  Na Čumilovi sa tiež môžu vyskytovať reklamy a hypertextové odkazy na ďalšie webové stránky, ktoré nie sú vlastnené prevádzkovateľom. Preto prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah týchto stránok a odporúča používateľom prečítať si všeobecné podmienky a pravidlá týchto stránok ihneď po ich otvorení.

6. Ochrana osobných údajov

6.1  Prevádzkovateľ zbiera všetky osobné údaje používateľa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.

6.2  Všetky osobné údaje používateľa zozbierané prevádzkovateľom slúžia výhradne na zabezpečenie čo najlepšieho fungovania Čumila.

6.3  Prístup k osobným údajom používateľa majú pracovníci prevádzkovateľa, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a technickí sprostredkovatelia, ktorí sú s prevádzkovateľom zmluvne viazaní, poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

6.4  Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytne osobné údaje používateľov tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

6.5  Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zabezpečiť ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto prijal také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých je schopný zabezpečiť sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám, neoprávnenému prístupu, manipuláciou so zariadeniami alebo nosičmi a pod. Preventívnou kontrolou sa snaží predchádzať rôznym bezpečnostným incidentom. Ak by však aj napriek týmto bezpečnostným opatreniam prišlo k zneužitiu osobných údajov používateľa treťou osobou, prevádzkovateľ za to neberie žiadnu zodpovednosť.

6.6  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje používateľa v prípade ak to požadujú právne úkony, pri vyžiadaní údajov orgánmi činnými v trestnom konaní a pri porušení práv iných osôb, alebo pri ochrane práv iných osôb, ich majetku, bezpečnosti, alebo zdravia.

6.7  Čumil používa takzvané „cookies“ súbory, ktoré sa ukladajú na zariadení používateľa. Tieto súbory sú potrebné pre zabezpečenie úplnej funkčnosti Čumila a môžu byť použité napríklad pri identifikácii používateľa, pri výbere vhodného kontextového obsahu pre používateľa, pre zapamätanie zvolených nastavení používateľa a pri ďalších iných prípadoch.

6.8  Čumil povoľuje generovanie cookies aj niektorým externým systémom. Ide o takzvané „cookies tretích strán“, ku ktorým nemá prevádzkovateľ žiadny dosah a teda za ne v žiadnom prípade nezodpovedá. Zodpovednosť za tieto cookies zostáva tretím stranám, ktoré tieto súbory vytvorili. Najčastejšie sú to cookies reklamných systémov a analytických služieb.

6.9  Používateľ nie je povinný prijímať súbory cookies pri používaní Čumila, čím sa však dobrovoľne vzdáva niektorých funkcií Čumila.

7. Odstúpenie od pravidiel

7.1  Odstúpenie od pravidiel môže používateľ vykonať ukončením používania Čumila.

7.2  Registrovaný používateľ a súťažiaci si navyše musí pre úspešné odstúpenie od pravidiel zrušiť svoj účet prostredníctvom správy profilu, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa.

7.3  Zodpovednosť používateľa za všetok nahraný, alebo zverejňovaný obsah, ako aj za jeho celkové správanie a vystupovanie počas používania Čumila zostáva nezmenená aj po odstúpení od pravidiel.

8. Záverečné ustanovenia

8.1  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť pravidlá.

8.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných situáciách konať inak, ako je napísané v pravidlách.

8.3  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie Čumila a odstúpiť tak od vzťahov s používateľmi.

8.4  Používateľ je povinný sledovať aktuálnu verziu pravidiel.

8.5  Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na majetku, zisku, ušlom zisku, alebo zdraví či už fyzickom, alebo psychickom a tiež za akékoľvek iné škody spôsobené používaním Čumila.

8.6  Pravidlá vstupujú do platnosti v okamihu ich uverejnenia na Čumilovi, kde sa s nimi používateľ môže oboznámiť.

8.7  Pravidlá sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.